– In frou is foar mij pas ynteressant as se skrassen oprûn hat, hie Hindrik niis sein, skrassen oer ‘e lea of skrassen oer ‘e siel!? Ik lit it yn my omgean. Ik wist net iens dat der frouljusfleis oan[…]↓ Read the rest of this entry…