– De oare deis, nimt Hindrik de trie wer op, hie ik wat putsjes oan dek by de ein. De buorlju wiene der net. Efternei die bliken dat hja in pear dagen weibliuwe soene… Krimmenikes en gjin ein, flikt er[…]↓ Read the rest of this entry…