Man-en-wiif binne in dei nei Ljouwert te winkeljen… Al ringen hat it wiif har man weibrocht. Se lit it op ‘e rongen slepe, want it komt har de lêste jierren dikmels oer dat er stiltsjes it gat der útskuort wylst[…]↓ Read the rest of this entry…