As sjef fan in grutte administraasje fûn ik it altyd al wat in nuvere beweging, dat ik mear omtinken hie mei de sike wurknimmers as mei de sûne. Lju dy’t nea of komselden siik wiene en – de bek ta[…]↓ Read the rest of this entry…