Aparte lju, guon Hollanners, dy’t it mar nuver fine dat ik ljeaver de Fryske flage waaie lit as de Hollânske. Hja fine soks oerdreaun. It binne dikmels deselden dy’t de eagen boppe op ‘e kop hawwe, as Friezen om utens[…]↓ Read the rest of this entry…