Partij lju dy’t besocht binne mei in burn-out, sizze neitiid withoefaak: Soks winsket men jins slimste fijân noch net ta! Krektoarsom, soe ik sizze, soks moat men jins sibben en freonen ta ha wolle… Wêrom? No, it hat gâns eigenskip[…]↓ Read the rest of this entry…