In Jongfries, skriuwe jo, in Kalma-iaan? Sa’n rykdom oan taaleigen? Wêr oft ik dat leard haw? Oft dat geheim is? No, yn it foarste plak tige tank foar it komplimint! En, nee, it is net in geheim. Wol it yn[…]↓ Read the rest of this entry…