– Ingelsk? It is winter 2001. Ik sit yn ‘e bus fan Grins nei Malmö. Alteast, ik bin yn Grins ynstapt; de bus is út Rotterdam wei kommen en sil oan Oslo ta. Ik haw plak fûn njonken in jongeman[…]↓ Read the rest of this entry…