Ús mem hat – bûten oare foltsaardichheden – nea wenne kinnen oan it Drintske brûkme suver alles leech te lizzen en te ferlytsjen, troch te pas en te ûnpas de diminutyffoarm te brûken. As ik my de eagen tadoch, hear[…]↓ Read the rest of this entry…