Ien fan ’e meast traumatisearjende aspekten fan it âlderwurden is it belul dat wy net mear deselde lea hawwe dy’t wy hiene doe’t wy 21 wiene. Alteast, ikke. Hoenear’t ik in stoartbad nim, sjuch ik bytiden sûnder erch yn ’e[…]↓ Read the rest of this entry…