Der foel juster snie. En net in bytsje, it snijde alder-maatskippij-út-’e-foegen-skuorrende-mâlst. Alteast, fan 11.58 oere ôf, doe’t de NOS in warskôging útstjoerde: koade read. Yn it NOS sjoernaal lei waarman Marco Verhoef oan Amber Brantsen út wat koade read winliken[…]↓ Read the rest of this entry…