– Nuver, sis ik tsjin Hindrik, se dogge net in bek op! Der kin fergemy net in Heu! of Goeie! ôf. Begrypt Hindrik sokke lju? Se sjugge net iens om hear! Hindrik reagearret net, sûget sunichjes oan syn romer en[…]↓ Read the rest of this entry…