Mar earst moatte wy efkes hurd yn aksje komme. In tongerbui stjoert in pûster foarút fan goed alve beaufort. En dy pûster wol Werners boat boppe op ’e steger sette. Wy moatte trijeresom alle war dwaan en hâld it boat[…]↓ Read the rest of this entry…