Yn ’e beneaming binne it ‘sosjale netwurken’, mar langer wol it my oan dat ‘a-sosjaal’ in krekter eigenskipswurd is foar applikaasjes as FB, Linked-In en sawathinne. Want mei foeterjen en kettermintsjen rispet men mear reaksjes as mei fatsoen- en skiklikens.[…]↓ Read the rest of this entry…