Fan juster ôf mei der wer fjoerwurk oantúgd wurde. Mar inkeld by in leveransier mei fjoerwurkbunker én sprinklerynstallaasje. It kwotum per persoan is 25 kilo. Fuortynienen hinnegean en knal der mar op los, dat is der net by. Earst op[…]↓ Read the rest of this entry…