Men sjucht oan alles dat it in man fan kwizekwânsje is dy’t deryn komt. Hokfoar affearen soe dy te sykjen hawwe yn in sljuchte jachtweide as dy fan Jelle? De man set him noflik tusken ús oan ‘e taapkast, oft[…]↓ Read the rest of this entry…