‘Begrypst soks no,’ freget my it wiif as wy op it nijs in kliber bern sjugge dy’t op bleate fuotten en mei flardeguod om ’e lea yn in ôfeartberch stean om te skuorren, ‘it is dêre skraabjen om ’e kant,[…]↓ Read the rest of this entry…