De maaitiid brûst alwer ta de fjilden út, it is krekt oft der snie leit. In grut part fan Ibearje jildt dat nammers wol foar – dat der snie leit, bedoel ik. Withoefolle autoriders hawwe fan ’e wike 18(!) oeren[…]↓ Read the rest of this entry…