Juster, doe’t wy by jûntiid weromrieden oer de dyk yn Andalûzje dêr’t ik hast alle dagen ek op ’e fyts switfeiend by lâns wrot, kamen wy sa’n warskôgingsboerd foarby: oerstekkend wyld, 3 km. By sokke buorden moat ik gauris weromtinke[…]↓ Read the rest of this entry…