Hiel nuver, ik wit wol tsien dingen mear oer it hielal as Eise Eisinga – jawis wol! – en dochs wurdt Eise Eisinga fan withoefolle lju noch hieltiten beskôge as in baasman op it astronomyske mêd en hawwe se my[…]↓ Read the rest of this entry…