Alle oerheidsregelematen plichtet er te ferfijen en te ferspijen as Haachsk ûnferstân De boeredochter Carola Schouten is minister fan Lânbou, mar it hat der alles fan dat hja yn in sucht útwaakse sil ta de misdiebestrider fan it kabinet-Rutte III.[…]↓ Read the rest of this entry…