Dêr’t hackt wurdt, falle steaten De Nederlânske top-hackers fan de AIVD hawwe de ferneamde Russyske hackers fan Cozy Bear drûchwei in hack set. Wylst de Russen besteld wiene mei it út ’e foegen skuorren fan de Amerikaanske demokrasy en it[…]↓ Read the rest of this entry…