It Afrikaansk liket in wakker ferienfâldige fariant fan it Nederlânsk te wêzen – en dat is ek sa. De taal is ta stân kommen op de folgjende manear … Doe’t Nederlanners – benammen Hollanners en Sieuwen – har destiids nei[…]↓ Read the rest of this entry…