George Orwell ornearre yn syn novelle Animal farm: all animals are equal, but some are more equal than others. Dat beslipe oardiel ‘alle kreatueren binne likens, mar guon binne mear likens as oare’ doelde er mei op it minskdom –[…]↓ Read the rest of this entry…