Wit ien fan jimme wat in moca com pregos is? Net ien? Dat is in preuvel dêr’t oan alle kanten spikers útstekke … Nee, net oan it hantein, lokkigernôch. Want mei sa’n ding moat men jins útflechtige wiif bytiden efkes[…]↓ Read the rest of this entry…