Wit ien fan jimme wat in moca com pregos is? Net ien?
Dat is in preuvel dêr’t oan alle kanten spikers útstekke …
Nee, net oan it hantein, lokkigernôch. Want mei sa’n ding moat men jins útflechtige wiif bytiden efkes in wan oer de harsens jaan, sjuch. Alteast, as men yn Portugal wennet.
Watsei?
De spiker op ’e kop, ja. Haha, bist in moaien-ien, do!

Dêrom net, mar ik hie it oars ek net witten, hear, wat in moca com pregos is. It wie om’t it Iepenbier Ministearje it yn appèl smiten hie, doe’t de bedriuwer rjuchtdei mei in kondisjoneel strafke befeestje koe. Soks hjit yn goed Frysk: mei beppe hantsje krije.

De saak kaam yn appèl foar rjuchter Neto de Moura …

Dy hie soks al mear by de ein hân en smiet it slachtoffer fuort kneppels foar de skinen. Of hy seach it ferkearde meubelstik oan foar it skandebankje, dat kin ek fansels. Hy sette it teheistere minske de kaam op ’e noasters en ornearre dat se der noch genedich ôfkommen wie; dat oerhuorrige sletten as hja yn ’e goede âlde tiid har troubrekkerij mei de dea bekeapje moasten. Hy liet it kondisjonele strafke foar de bedriuwer gewurde en bebakte yn syn fûnis in pear spikerhurde(!) Bibelteksten. Sjesa!

De sintinsje wurke út as in preuvel ûnder de hinnen, mar it betomkjen en befielen troch de tv-kommentatoaren dêr koe dizze jonge net op wachtsje – ik moast as de bliksem sjen dat ik by de izerwinkel kaam. Want, ja, foar’t men wit, is men sa’n ding fanneden, no.
In izerwinkel hjit yn Portugal wakker tapaslik in drogaria (drogisterij), dêr’t men alsa spikers op ’e kop(!) tikje kin foar medyske doelen – foar pineholle, haha!

Wat tochtste? Utferkocht fansels! It wie wer ris in spultsje fan mear hûnen as bonken. Ik koe mei lijen de helte fan in boupakket bemasterje. No sykje ik noch in preuvel …
Watsei? Ynternet?
Allikemin! Ik mei foar myn ferstân grut wêze, mar dêr hie ik al lang nei sjoen.
Hawar, hat ien fan jimme tafallich ek ferlet fan in healpûn spikers? S.g.a.n. … Watte? Sis mar frij fan nagelnij! Kinne jimme om mij no sa – alteast, as jimme in preuvel ha – op ’e kop tikje.