Pyt en Froukje, dy’t fuort nei har trouwen nei Sweden ta emigrearren, binne fans fan myn stikjesskriuwerij. En as it in út it Hollânsk wei oerset stikje belanget, binne se dikmels fan betinken dat it better is as it orizjineel.
Soks komt yn it foarste plak hjirfandinne dat ik har omke-/muoikesizzer bin. Twad is it Frysk in gâns rikere sprake as it Hollânsk, dat sa dreech is it net. En te’n tredden binne hja al santich jier út Fryslân wei en dát skeelt – ek al binne lju út Skåne wei tige ferroppen yn Sweden sels fanwegens har stegens.

Dat ik ús omke en muoike trou op ’e hichte hâld efkes net meirekkene, hat myn skriuwerij altyd ûndergrûnsk west – en dat hie it winliken ek bliuwe moatten …
Hahaha, dêr wie ik dy foar, heite!
Mar langer nuk ik guon stikjes op in Frysk webstee, ik soe ek net witte wêr’t ik der oars mei hinne moat. Reaksjes: nul komma nul…
Watsei?
Ja, dat is wier, Douwe, do hast krityk levere. No wiest mij foar – 1:1. En bytiden noch opbouwende krityk dêrta.

Nee, Douwe, it is net om’t Friezen sa steech en stúmsk binne neffens mij. Want doe’t ik okkerlêsten in foto fan myn bywiif, dy’t swier is fan ús tolfde, op itselde webstee dondere, krige ik withoefolle tomkes. En – leau my no mar! – har hie ik gâns minder kluien oan as – trochinoar nommen – it skriuwen fan in stikje. Nee, Douwe, folgje ris dizze riddenaasje, ast wolste …

Hoefolle Friezen binne der winliken op ’e wrâld?
Binne wy sa manmachtich, jonge? Tsjong, dat falt my net ôf.
Okee, lit ús dêr noris alle Friezen dy’t net lêze kinne, fan ôflûke. Hoefolle bliuwe der dan noch oer?
Safolle noch? Heden!
No goed, lûk dêr dan dyjinge fan ôf dy’t gjin Frysk lêze kinne!
Sjuchst wol? Dat belekket al gâns!
Lit ús dêr noch dyjinge fan ôflûke dy’t gjin Frysk lêze wolle!
Nee, wol? Dat is ommers in protsje fan neat, ju, dat oerbliuwt!
Mar, fuort dan mar, hoefolle dêrfan sitte der op dit webstee?
Is dat sa? Godskes, dat falt my dan wer o sa ta!
Okee, en hoefolle fan dy seis binne der hjoed-de-dei noch ynteressearre yn eat mear as in fotoke of filmke?
Sjuch, no ha wy de hichte!
En ik lês myn eigen stikjes net fansels. Dat asto dat aansen ek net mear dochst, kin ik-sei-de-gek skielk wol wer ûndergrûnsk.